چی بگم از دست تو ای روزگار

ای که در ناپایداری پایدار

دیگه دستت رو بذار تو دست من

به تو چی می رسه از شکست من

ازم آرامو بگیر راحت دنیامو بگیر

از لبم جامو بگیر و دلخوشی هامو بگیر

اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر

اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر

اگه گنجی سر رامه جلوی رامو بگیر

اگه دنیا همه کامه همه دنیامو بگیر

اگه دنیا همه کامه همه دنیامو بگیر

و دلخوشی هامو بگیر

اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر

ای فلک بر سر من یه دنیا منت بگذار

واسه عاشق شدنم بازم یه فرصت بگذار

تو دیار بی کسی در نمی آد باز نفسم

من گذشتم از خودم برای اون دلواپسم

********

******

***

**

*

*******