فكر مي كنيد اينجا كجاست ؟

فكر مي كنيد اينجا كجاست؟

اطراف جاده امام زاده داود در تهران - جاده كن ، سولقان  بهترين آب و هوا را داره تا وقت نگذشته سري به آنجا بزنيد. چون ديگر هوا سرد مي شود .

غرب تهران از سمت شهران به طرف امام زاده داود حركت كنيد و اين مناطق زيبا را ببينيد.