یا راهی پیدا می کنم ، یا آن را پدید می آورم
اگر لازم باشد چیزی را بیش از دوبار قرض بگیری، یکی برای خودت بخر
امید عافیت و نیکوئی از آخرین و بهترین کامرانی های آدمی است
عمر بهای سنگینی است که برای بلوغ پرداخت میشود
عشق شخص به کشورش، چیز باشکوهی است، ولی چرا این عشق در مرز متوقف شود
لیاقت، جوهر توانایی ست
مواظب باشید حقیقت را لابه لای آرزوهای خود گم نکنید
تمام گل هایی که در آینده خواهند رویید در دل تخم های امروز نهفته اند
بردباری و کوشش ، قطعه آهن را به سوزن تبدیل می کند
مبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت
در حال زندگی کن ! زندگی در دیروز و فردا جز ترس چیزی به همراه ندارد .