غروب غمگين = غم غربت غروب را بنگر كه خود غم غربت را به ارمغان دارد .

نميدانم كه شما هم درد غم غربت را چشيده ايد يا نه ؟ ولي بدانيد كه غم غربت خيلي سخت است . غم غربت تنهايي را به همراه دارد . غم غربت اجازه فكر كردن به كسي را نميدهد. غم غربت انسان را زود از پا در مي آورد. غم غربت ...

هيج وقت غم نبينيد. انشاءالله