آری این خاطرات تنها چیزهایی هستند که هم خوب و هم بد آن را نمیشه از ذهن پاک کرد به هر کجا بنگری و به هر چیزی نگاه کنی و صدای هر چیزی را که می شنوی و یا مشابه آن را می بینی و می شنوی تو را به یاد خاطرات خوب و بدت می اندازه و چه بد است که انسان را به یاد خاطرات بدش و خاطراتی که همیشه در قبل باعث ایجاد ناراحتی و سختی و حتی فراتر از آن شده است می اندازه تحملش برای هر شخصی  سخته نمیدانم شما چه فکر می کنید ولی این را باید کشید و فهمید به قول شاعر: مرگ برادر را برادر مرده می داند!

دوست دارم نظرات شما را هم در مورد خاطراتتان بدانم .منتظر اظهار نظر لطیف و زیبایتان هستم.

با تشکر : علی