برترین و بالاترین عبادت، آن است که از شائبه ریا و خود نمایی به دور باشد.

کار را آغاز کن، یا به مقصود نائل یا بزحمت می افتی.

دوکس برای همیشه رنجورند: تندرستی که مضطرب باشد؛ دردمندی که آشفته و سراسیمه باشد.

هرگاه قضای الهی مقدر گردد، هر فضای وسیع و فراخی تنگ شود.

چهار چیز، آدمی را در انجام کارها کمک می کند: تندرستی، بی نیازی، دانائی، توفیق و تائید

چهار خصلت است که هر کس دارا باشد، ایمانش کامل است: در راه خدا عطا و بخشش نماید.برای خدا نهی و ممانعت کند. محض رضای خدا دوستی نماید. بخاطر خدا دشمنی کند

ناتوانان نزدیکتان را مورد لطف و مرحمت قرار دهید و رافت و رحمت پروردگار را، با محبت و شفقت نسبت به آنان جلب نمائید.

طلب خیر و خوبی، از نیکان با اکرام آنان است و از بدان با تادیب ایشان